KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Ostravské muzeum.
V Ostravském muzeu můžete nahlédnout do historie města. K vidění je také unikátní sbírka důlních lamp a měřičských přístrojů
Ostravské muzeum.  
Autor / zdroj foto: ostrmuz.cz

Ostravské muzeum / Moravská Ostrava a Přívoz

Prostřednictvím Ostravského muzea můžete nahlédnout do historie třetího největšího města České republiky. Stálé expozice přibližují například dějiny města od jeho založení v roce 1267 až po předělový rok 1989 či historii hornictví, které v minulosti neodmyslitelně patřilo k této oblasti.

Ostravské muzeum nabízí návštěvníkům mimo jiné také stálé expozice, které obsahově vychází ze sbírkového fondu a zaměření muzea, které jej řadí mezi přední regionální vlastivědné instituce.

V části, věnované uměleckohistorickým sbírkám, jsou vystaveny nejlepší a nejvzácnější exponáty Ostravského muzea. Setkáte se zde se starými tisky, vzácnými dřevěnými plastikami, obrazy i sochami.

Řemeslnou výrobu představují předměty z cínu, hodiny a hodinky, sklo a porcelán. Samostatná místnost je věnována sbírce militárií - zbraně lovecké, vojenské, orientální, chladné i terčovnice, pistole a revolvery.

Historii města, od jeho založení v roce 1267 po předělový rok 1989, provází data důležitých událostí, které se ve městě udály. Zachycují je dobové fotografie a unikátní sbírkové předměty. Nejstarší minulost připomínají archeologické nálezy z centra Moravské Ostravy, zrod průmyslu symbolizuje mimo jiné širokoúhlé plátno Otty von Bollhagena Vítkovice, roku 1911. Dále je zde představeno dění v Ostravě v 19. a 20. století – období obou světových válek i město po roce 1945, jeho politický a společenský život, architektura, kultura, školství a osvěta, sport a volný čas.

Film v 3D projekci nabízí pohled na současnou Ostravu a 23 městských obvodů.

Pestrá je expozice etnografie. Mimo historické sbírky lidového umění, jsou prostřednictvím audiovizuální techniky zachyceny svátky a obyčeje, které se v Ostravě a blízkém okolí udržují dodnes.

K historii města se váže také expozice hornictví s unikátní sbírkou důlních lamp a měřičských přístrojů. Zajímavá je mapa města z roku 1928, na které jsou zachyceny věže všech šachet, v té době velmi rozvinutého těžebního průmyslu. 
Přírodovědná část stálých expozic představuje „živou“ i „neživou“ přírodu Ostravska.

Nerostné bohatství – černé uhlí, unikátní zkameněliny z Šustovy paleontologické sbírky karbonu, mineralogické a petrografické unikáty regionu i mineralogický systém – to je geologie.

Pojítkem mezi oběma částmi expozic přírodních věd jsou nejstarší archeologické nálezy. Zejména pravěk a jeho období mladšího paleolitu s lokalitou na vrchu Landek patří k chloubám Ostravy.

Expozice živé přírody a krajiny Ostravska (zemědělská krajina, lužní lesy v povodí Odry, lesy Ostravska, řeky, rybníky a louky, městská krajina), s exponáty botaniky, zoologie a entomologie, je svou moderní instalací velmi přitažlivá a svým audiovizuálním vybavením vysoce interaktivní. 

Historie Ostravského muzea
První muzeum v Ostravě vzniklo již v roce1872. Založil jej ve Slezské Ostravě učitel, osvětový pracovník a sběratel, Karel Jaromír Bukovanský, jehož sběry jsou ve sbírkovém fondu Ostravského muzea. Roku 1904 vzniklo v Moravské Ostravě „Industrie- und Gewerbe- Museum für das Ostrau-Karwiner Revier“, které mělo podporu německého vedení města a české Umělecko-průmyslové museum při Průmyslové, živnostenské a obchodní jednotě v Moravské Ostravě. 

Po I. světové válce, v roce 1924, byla tato tři ostravská muzea spojena v jedno městské muzeum. Díky starostovi města Janu Prokešovi a správci muzea profesoru Aloisi Adamusovi se stala v roce 1931, po přestěhování magistrátu do nově postavené radnice na dnešním Prokešově náměstí, sídlem muzea Stará radnice. Dne 4. října 1931 bylo muzeum slavnostně otevřeno v této jedné z nejstarších budov Ostravy, ve které se nachází dodnes.

Po podepsání Mnichovské dohody byly v říjnu 1938 sbírky městského muzea obohaceny o část sbírkového fondu Orlovského muzea, která byla tímto zachráněna před rabováním. V roce 1948 bylo městské muzeum sloučeno s průmyslovým muzeem.

Sbírkové fondy v současné době čítají kolem 300 000 inventárních čísel, předmětů značné historické hodnoty.

Nejrozsáhlejší část tvoří společenskovědné sbírky a to:
- prehistorické archeologické – nálezy z okolí Ostravy 
- historické a uměleckohistorické
 – nábytek, sklo, porcelán, keramika, hodiny, numizmatika, malířství a sochařství, zbraně, cín a jiné 
- národopisné
 – malovaný nábytek, pracovní nářadí, kroje, obrázky na skle, plastiky
hudebně historické – vážná hudba, folkloristika, historie ostravského divadelnictví.

Přírodní vědy zastupují sbírky:
- entomologické – brouci a motýli 
- geologické
 – nerosty, horniny a jedinečná Šustova paleontologická sbírka karbonu 
- botanické 
– herbáře, houby 
- zoologické
 – preparáty ptáků, drobných savců, obojživelníků a ryb.

Samostatnou část tvoří bohatá knihovna se starými tisky a fotoarchív s fotografiemi 
a pohlednicemi staré Ostravy. K nejoblíbenějším exponátům patří unikátní interiérový Maškův orloj a 200 let starý orchestrion. 

Více informací včetně provozní doby a aktuálních akcí v muzeu najdete na webu www.ostrmuz.cz.

Autor / zdroj: -red-

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.