VĚDA A TECHNIKA / Počítače a internet

ECDL aneb k čemu slouží "Evropský počítačový řidičák"

ECDL (European Computer Driving Licence) je celosvětově rozšířený koncept počítačové gramotnosti - počítačových znalostí a dovedností.

Nejznámější certifikační programy jsou ECDL Core (základní počítačová, resp. digitální gramotnost a digitální kvalifikace) a ECDL Advanced (profesionální uživatelské znalosti a dovednosti). K čemu je dobré mít ECDL a jak probíhá testování, jsme se zeptali Ing. Jiřího Paška, ředitele společnosti SoftGate, s.r.o., která je testovacím střediskem konceptů ECDL Core i ECDL Advanced.

Pro koho je ECDL vhodný?

Jiří Pašek: V konceptu ECDL se může certifikovat každá osoba, která přichází do kontaktu s informačními a komunikačními technologiemi. Jednoduše řečeno - mít "evropský počítačový řidičák" je prospěšné pro všechny věkové i profesní skupiny.

Můžete to, prosím, přiblížit? Jakou výhodu přinese ECDL certifikace například takové prodavačce na kase?

Jiří Pašek: Jestliže chce prodavačka na kase zůstat i nadále prodavačkou na kase a ani ve svém volném čase ji ICT nikterak nezajímají, pak jí asi certifikace v konceptu ECDL nejspíš nebude zajímat. Ale pokud se bude chtít za čas propracovat například na vedoucí úseku mléčných výrobků nebo celé prodejny, nebo bude chtít změnit zaměstnání, tak jí ECDL certifikace přinese významnou výhodu.

Při výběrovém řízení bude potřebovat prokázat znalost a aktivní používání mailové korespondence, způsobů evidence a objednávání zboží, výpočtů ceny a obchodní marže apod. Bude-li taková prodavačka certifikovaná v systému ECDL, pak u výběrového řízení zcela jasně, jednoduše a zřetelně prokáže svoji úroveň znalostí ICT a bude to pro ni znamenat velkou konkurenční výhodu před ostatními uchazeči o obsazovanou pozici. V každém věku a na každé pracovní pozici by na sobě lidé měli pracovat a ECDL je jednou z možností, jak cíleně a uvědoměle zvyšovat svoji hodnotu na trhu práce.

V jakých oblastech je tedy možné certifikaci získat?

Jiří Pašek: Zde musíme rozlišit, v jaké úrovni ECDL certifikace se uchazeč pohybuje. Zda se jedná o základní úroveň Core nebo o profesionální úroveň Advanced.

Jak se tyto úrovně liší?

Jiří Pašek: Koncept ECDL Core je základní úrovní certifikačního procesu. Vhodný je pro všechny běžné uživatele ICT, ověřovány jsou znalosti potřebné pro běžnou kancelářskou práci. Koncept ECDL Advanced slouží pokročilejším uživatelům výpočetní techniky, testovány jsou hlubší znalosti vybraných pracovních činností / aplikací.

Zdá se, že toto téma je poměrně široké. Můžete, prosím, více specifikovat obě úrovně? Začněme úrovní ECDL Core.

Jiří Pašek: Rozumím. Pokusím se to popsat srozumitelně. V úrovni ECDL Core to funguje následovně. Úroveň znalostí a dovedností pro práci s počítačem je definována v ECDL Sylabu (v jakési metodice) a je rozvržena do několika základních modulů, z nichž každý lze splnit samostatně. Ony zmíněné moduly jsou: M1-Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT),M2- Používání počítače a správa souborů, M3-Zpracování textu, M4-Tabulkový procesor, M5-Použití databází, M6-Prezentace, M7-Práce s Internetem a komunikace, M9-Úpravy digitálních obrázků a základy počítačové grafiky, M10-Tvorba webových stránek a publikace na Internetu.

Test z prvního modulu je teoretický, ostatní jsou praktické. Po úspěšném absolvování testů ze tří povinných modulů (M2, M3 a M7) a jednoho volitelného modulu, může uchazeč získat Osvědčení ECDL Start (není ekvivalentem ECDL Certifikátu, má platnost pouze na území ČR). Kompletní ECDL Certifikát získává ten, kdo složí úspěšně testy ze tří povinných modulů (M2, M3 a M7) a čtyř dalších modulů.

A teď, prosím, ještě rozveďte úroveň ECDL Advanced?

Jiří Pašek: Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu je dán mezinárodně platným Sylabem ECDL Advanced. Jednotlivé moduly jsou zaměřeny na různé oblasti kancelářských aplikací a jsou mezi sebou nezávislé (absolvování jednoho modulu není předpokladem pro absolvování jiného). Koncept obsahuje následující čtyři moduly:

AM3 - Pokročilé zpracování textu,

AM4 - Pokročilá práce s tabulkovým procesorem,

AM5 - Pokročilá použití databází,

AM6 - Pokročilá prezentace.

Pro úroveň ECDL Advanced existují dva druhy certifikátů. Pro získání certifikátu ECDL Advanced musí uchazeč úspěšně složit jeden test z některého ze čtyř výše uvedených pokročilých modulů ECDL Advanced Sylabu. Pro získání certifikátu ECDL Expert musí uchazeč úspěšně složit testy ze všech čtyř pokročilých modulů Sylabu ECDL Advanced.

Aby se uchazeč mohl certifikovat ať už v úrovni ECDL Core nebo ECDL Advanced, předpokládá se znalost konkrétního produktu? Jde mi o to, zda se uchazeč může například certifikovat v jakémkoliv textovém editoru, nebo to musí být na přesně určeném SW?

Jiří Pašek: V této věci nejsou uchazeči nijak omezováni. Mohou se certifikovat na takovém SW, který používají a znají a na který je současně koncept ECDL připraven. V našem testovacím středisku nabízíme testování v nejrozšířenějších SW aplikacích používaných v kanceláři, konkrétně Windows 7 a 8, MS Office 2007, 2010 nebo 2013.

Je pro samotné testování potřeba projít nějakým speciálním přípravným kurzem?

Jiří Pašek: Povinnost to samozřejmě není. Nicméně naše společnost má v nabídce řadu přípravných kurzů, kde se uchazeči o následnou certifikaci v konceptu ECDL připravují intenzivně a zcela konkrétně na následné testování. Našim společným cílem je, aby uchazeč prošel procesem certifikace úspěšně a pokud možno na první pokus.

Kolik uchazeč o certifikaci za takové přípravné kurzy zaplatí?

Jiří Pašek: Za jeden den (8 hodin výuky) u nás zaplatí klient kolem 2.000 Kč. Může se celý den věnovat pouze jednomu tématu (například tabulkovému procesoru) nebo zvolit intenzivní přípravu, kdy se během jednoho dne vystřídá několik témat.

Samostudiem nebo po absolvování přípravného kurzu je již uchazeč na testování připraven. Jak to tedy potom probíhá?

Jiří Pašek: Samotné testování může probíhat pouze v akreditovaných centrech pro ECDL. Pro každou úroveň (Core, Advanced) musí mít testovací centrum samostatnou akreditaci. Průběh testování je přesně popsán na našich webových stránkách http://www.softgate.cz/cz/pocitacove-kurzy/ecdl-informace. Dá se ale říci, že se jedná o běžnou zkoušku, kde nejsou povoleny žádné pomocné materiály, na zkoušku je omezený časový limit a uchazeč se před výkonem testování musí prokázat dokladem totožnosti.

Kolik možností má uchazeč na složení "zkoušky"?

Jiří Pašek: V podstatě může uchazeč opakovat zkoušku tolikrát, kolikrát je potřeba. My ovšem nabízíme klientům v rámci některých balíčků i jeden opravný test pro případ, kdy by uchazeč u testu neuspěl.

Kolik testovacích středisek v republice existuje?

Jiří Pašek: Pro úroveň ECDL Core je jich několik desítek. Pro úroveň ECDL Advanced je jich ale pouze 11 za celou Českou republiku. V regionu východních Čech je naše společnost SoftGate, s.r.o. jedinou institucí, kde je možno certifikaci ECDL Advanced absolvovat. Považujeme za velký úspěch, že máme již dva akreditované testery pro úroveň ECDL Advanced z celkového počtu 21 akreditovaných testerů pro celou ČR.

Velice děkuji za objasnění této problematiky. Přeji Vám hodně spokojených a úspěšně certifikovaných uživatelů.

Jiří Pašek: Děkuji.


SoftGate s.r.o. má sídlo v Hradci Králové, disponuje vlastní počítačovou učebnou a obsluhuje zákazníky po celé České republice s důrazem na Královéhradecký, Pardubický a Středočeský region.

Projekt "Rozšíření nabídky a kvality vzdělávacích služeb společnosti SoftGate s.r.o." je spolufinancován z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Královéhradecký kraj - Výzvy č. 3 pro GP - oblast podpory 3.2.

Autor / zdroj: PR

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.